poli smallLogo

univ logo small

תואר שני בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית
naval studies banner

דף הבית

החל משנת הלימודים תשע"ט (2018/2019) נפתחת באוניברסיטת חיפה תוכנית לימודים ייחודית לתואר שני במדעי המדינה עם התמחות בביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית. תוכנית זאת משלימה את המשימה שלקחה על עצמה אוניברסיטת חיפה להוביל את כלל לימודי הים במסגרת המאגד הישראלי ללימודי הים התיכון. בהקמת המאגד הציבה לעצמה האוניברסיטה כמטרה להתמודד עם מגוון האתגרים המדעיים, הטכנולוגיים, הכלכליים, הביטחוניים והסביבתיים שהפיתוח הימי הנרחב מציב בפני ישראל .פתיחת תוכנית לימודים ייחודית זו משלימה את הרובד העליון שהיה חסר עד כה, ואשר עוסק בהיבטים הנוגעים לביטחון ברמה הלאומית בכל הקשור למרחב הימי של ישראל. התואר מאפשר לבוגריו משרות ניהול ותכנון אסטרטגי במשרדי ממשלה העוסקים בנושא הימי (ראש הממשלה, תחבורה, אנרגיה, כלכלה, פנים) וכן בחברות העוסקות בנושאי ים (צים, חברת נמלי ישראל וכ"ד). 

כמי שעסק במשך שנים רבות בנושאים הקשורים הן לביטחונה של מדינת ישראל ובמיוחד לאלה הקשורים לממד הימי שלהם, אני גאה לעמוד בראש תוכנית מאתגרת זו, ומזמין אותך ליטול בה חלק.

בברכה,

shaul horev

פרופ' שאול חורב

ראש התכנית ללימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

youTube icon      facebook icon