poli smallLogo

univ logo small

תואר שני בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית
naval studies banner

תכנית הלימודים בביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

משך התכנית שנה אחת (סמסטרים א', ב', קיץ), ביום לימודים אחד בשבוע.

תלמידים במסלול המחקרי יידרשו להשלים את עבודת הגמר המחקרית (תזה) עד סוף השנה השנייה ללימודיהם.

פירוט תוכנית הלימודים

מספר השש"ס הנדרש לקבלת התואר:

במסלול א' (מחקרי) יידרשו הסטודנטים ללמוד 36 שש"ס ולכתוב עבודת גמר מחקרית (תזה).

במסלול ב' יידרשו הסטודנטים ללמוד 36 שש"ס ולעמוד בבחינת גמר.

פירוט הקורסים לפי קורסי חובה/התמחות ושש"ס מסלול א':

קורסי חובה – 12 שש"ס

גישות ואסכולות ביחסים בינלאומיים – 4 שש"ס

סדנת מחקר א' – 4 שש"ס

סדנת מחקר ב' – 4 שש"ס

קורסי התמחות – 16 שש"ס

אסטרטגיה ואסטרטגיה ימית רבתי

מרכיב הים בביטחון הגלובלי ובביטחונה של מדינת ישראל

משפט בינלאומי, אמנת חוק הים, וחוק המים הכלכליים של ישראל

מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל, ותהליך קבלת ההחלטות

כלכלת ביטחון בישראל

פירוט הקורסים לפי קורסי חובה/התמחות/בחירה ושש"ס מסלול ב':

קורסי חובה – 8 שש"ס

גישות ואסכולות ביחסים בינלאומיים – 4 שש"ס

שיטות מחקר (מסלול לא מחקרי) – 4 שש"ס

קורסי התמחות – 16 שש"ס

אסטרטגיה ואסטרטגיה ימית רבתי

מרכיב הים בביטחון הגלובלי ובביטחונה של מדינת ישראל

משפט בינלאומי, אמנת חוק הים, וחוק המים הכלכליים של ישראל

מדיניות הביטחון הלאומי של ישראל, ותהליך קבלת ההחלטות

כלכלת ביטחון בישראל תוך הדגש להיבטים הימיים שלה

קורסי בחירה – 12 שש"ס

לוחמה ימית בעת המודרנית: תאוריה ומעשה

לוחמת סייבר תוך הדגש למשמעויות תחומי הספנות והנמלים

מודיעין וביטחון לאומי

תנאי סיום הלימודים בתוכנית, כולל הדרישות לצורך קבלת זכאות לתואר

במסלול א' נדרש ציון מינימאלי של 76 בעבודת הגמר המחקרית (תזה)

במסלול ב' נדרש ציון מינימאלי של 76 בבחינת גמר

שקלול הציון הסופי לתואר

מסלול א' – עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה):

  • עבודת גמר מחקרית (תזה)40%
  • ממוצע ציוני הקורסים בתוכנית60%

מסלול ב' – בחינת גמר:

  • בחינת גמר20%
  • ממוצע ציוני הקורסים בתוכנית80%

youTube icon      facebook icon