תנאי קבלה ומבנה לימודי הדוקטורט

מדעי המדינה - לימודים לקראת תואר דוקטור  PhD.

יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים- פרופ' אבי בן צבי

תנאי קבלה לשלב א'

 1. רשאים להגיש מועמדותם/ן תלמידים/ות בעלי תואר שני (מ"א) במדעי המדינה מאוניברסיטה מוכרת בארץ, או בחוץ לארץ עם ממוצע של 90 ומעלה וציון של 90 ומעלה בעבודת תזה מחקרית.
 2. תלמידים בעלי תואר שני מתחום אחר (לא במדעי המדינה) עם ממוצע של 90 ומעלה וציון של 90 ומעלה בעבודת תזה מחקרית, יידרשו בשנת השלמות לפני הגשת מועמדותם לדוקטורט, שבה יהיה עליהם להשלים את הקורסים הבאים בממוצע משוקלל של 90 לפחות: מבוא לממשל ופוליטיקה, גישות ואסכולות, סדנת מחקר א', סדנת מחקר ב' וקורס השלמה נוסף בהתאם למחלקה בה ייכתב הדוקטורט (מבוא ליחב"ל/קביעת מדיניות ציבורית/המערכת הפוליטית הישראלית).
 3. בקשת הקבלה ללימודים תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט עד תאריך ה-15 למאי. במקרים חריגים, ניתן יהיה להגיש הצהרת כוונות עד 1 בספטמבר בכדי לקבל מענה לפני פתיחתו של סמסטר א' ולהשתתף בסדנת הדוקטורט השנתית. בקשת הקבלה תוגש בליווי המסמכים הבאים:
 4. תקציר קורות חיים (בעברית ובאנגלית).
 5. תעודת זכאות לתארים ראשון ושני, כולל גיליונות ציונים.
 6. שתי המלצות של מרצים המעידות על כישורים מחקריים של המועמד/ת (אחת מהן ממנחי התזה).
 7. הצהרת כוונות בעברית בהיקף של 400 מילים לכל היותר ובאנגלית בהיקף של 550 מילים לכל היותר. ההצהרה תכלול את המרכיבים הבאים:
 • נושא העבודה
 • שאלת המחקר המרכזית
 • הדרכים שבהן מבקש התלמיד לבחון את שאלת המחקר והתרומה האפשרית.
 1. מכתב מהמנחה שבו תהיה התחייבות להנחיה, פיסקה על חשיבותו של המחקר ותרומתו ופיסקה הכוללת התרשמות לגבי יכולות הסטודנט.
 2. וועדת הדוקטורט תדון בקבלת המועמדים על סמך הצהרת הכוונות והמלצות המנחים ותחליט אם לקבלם, או לדחותם. הצהרת כוונות שנפסלה לא תוגש בגרסה מתוקנת. במקרה של דחיית מועמדות, תצרף הוועדה הנמקה לכך. ניתן יהיה להגיש הצהרת כוונות בנושא חדש לאחר 60 יום לכל הפחות מיום דחייתה של הצהרת הכוונות המקורית. לא תתאפשר הגשת הצהרת כוונות בפעם השלישית במקרה ששתי ההצהרות הראשונות נפסלו.

מעבר לשלב מחקר ב'

 1. כדי לעבור משלב מחקר א' לשלב ב', יגיש התלמיד/ה הצעת מחקר שאושרה על ידי המנחה/ים לוועדה ללימודי התואר השלישי. ההצעה תתבסס על כל הפרמטרים של הצהרת הכוונות, אך תרחיב ותעמיק בכל אחד ממרכיביה, בהתאם לפירוט הבא:
 • מבוא:
 • שאלת המחקר וחשיבותה
 • ספרות והמסד התיאורטי: סקירת ספרות עדכנית ביחס לנושא המחקר ומיפוי שדה הדיון התיאורטי והאמפירי, שלפיו יגובש המסד התיאורטי והעוגן המושגי של העבודה, וינוסחו השערות המחקר, שיעמדו לבדיקה.
 • שיטות ודרך עיבוד הנתונים: הדרכים, הכלים ושיטות המחקר לבדיקת השערות המחקר (איכותניות וכמותניות). יכלול את הסעיפים העוסקים ב:
       - משתנים (הגדרות נומינליות ואופרטיביות).

               - איסוף נתונים/המדגם, אוכלוסיית מחקר ודרך הפנייה אל הנבדקים.

               - כלי מחקר: תיאור עבודת השדה (שאלונים, ניסויים, תצפיות, עבודה על נתונים  
                 משניים, סימולציות וכיו"ב).

ה. סיכום: תרומתו הפוטנציאלית של המחקר ומגבלות המחקר.

 1. היקפה של ההצעה לא יעלה על 6000 מילים ברווח כפול בעברית, או 7500 מילים ברווח כפול במידה ונכתבה באנגלית (לא כולל רשימה ביבליוגרפית, שתוגש כנספח להצעה)
 2. ההצעה תוגש לוועדה בתום שנה לכל היותר ממועד תחילת לימודיו של התלמיד/ה.
 3. במקרה של אי עמידה בלוח זמנים זה, יהיה על התלמיד/ה לקבל את אישור הרשות ללימודים מתקדמים והמנחה/ים לקבלת הארכה נוספת וסופית.
 4. כל הצעה תועבר לשופט/ת פנימי/ת שיבחר/תבחר ע"פ תחום מומחיותו/ה מוועדת הדוקטורט או מהמחלקה הרלוונטית בביה"ס. ושופט חיצוני שאינו נמנה על סגל המרצים של אוניברסיטת חיפה.
 5. במידה ויידרשו תיקונים בהצעה, יהיה על התלמיד/ה לבצע אותם תוך היוועצות במנחה/ים. לאחר שהתלמיד/ה ישלים/תשלים את התיקונים להערות שני השיפוטים ולאחר שהנוסח המתוקן יאושר ע"י המנחה/ים, הוועדה תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים לאשר את ההצעה ולהעביר את התלמיד/ה לשלב ב' של המחקר.
 6. 12. לאחר שהרשות ללימודים מתקדמים תאשר את ההצעה הסופית, יעבור התלמיד/ה לשלב מחקר ב'
 7. ועדת אתיקה: כל תלמיד/ה שבמסגרת המחקר שלו מבצע מחקרים בבני אדם, חייב אישור של ועדת אתיקה למחקרים אלו. על מנת לקבל אישור, על התלמיד להיכנס לאתר של הפקולטה למדעי החברה ובו יהיה עליו למלא את הטפסים עבור ועדת האתיקה ולהשלים את הקורס של ה- NIH (להלן קישור לאתר). התלמיד/ה יוכל לעבור לשלב ב' של המחקר, רק במידה והשלים את הקורס של ה- NIH, הגיש את הטפסים בפקולטה וקיבל עליהם אישור מהפקולטה למחקר בבני אדם.

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר שלישי הוא ארבע שנים, והוא מחולק לשני שלבים: שלב מחקר א' ושלב מחקר ב'.

 • שלב מחקר א': משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנתיים מתחילת סמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ) שבמהלכם יידרש התלמיד להשלים את הצעת המחקר וכן לעמוד בדרישות אחרות שהוטלו עליו על ידי הוועדה החוגית. במהלך שנה א' של תקופה זו יהיה על התלמיד להשלים 3 קורסים  בהיקף של 12 שש"ס + סדנת ד"ר, להשלים את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה להצעה ולהגישה לעיון לוועדה החוגית.
 • שלב מחקר ב': משך הלימודים בשלב מחקר ב' יהיה פרק הזמן שבין סיום שלב מחקר א' ועד ארבע שנים מתחילת הסמסטר בו התקבל התלמיד ללימודי תואר שלישי. במהלך תקופת לימודים זו, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, לקבל את אישור המנחה, אישור הוועדה החוגית, וכן להגישה לרשות ללימודים מתקדמים לצורך שיפוט.
 • לצורך הארכה מעבר לתקופה של ארבע שנים, יידרש אישור מיוחד של המנחה שבו יהיה עליו לפרט את התקדמותו של התלמיד המצדיקה את מתן ההארכה. אישור זה יועבר ליו"ר וועדת ד"ר שישקול ויכריע בנושא וימליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים האם לאשר או לדחות את הארכת הלימודים.
 • בשום מקרה לא תינתן הארכה נוספת מעבר לתקופה של חמש שנים.

לימודי הדוקטורט

 • במהלך השנה הראשונה בשלב א', יחויב התלמיד לעבור קורס שנתי של סדנת דוקטורט. בנוסף, כל תלמיד יידרש לעבור שלושה קורסים נוספים הרלוונטיים לתחום מחקרו ממכלול קורסי המ"א באוניברסיטה בהיקף של 12 שש"ס. הקורסים יומלצו על ידי המנחה באישור וועדת הד"ר.
 • סמינרים מחלקתיים – כל תלמיד במסלול זה מחויב להיות נוכח ב- 80% מהסמינרים המחלקתיים הניתנים בכל שנה"ל שבה הוא לומד.
 • תכנית הלימודים לא תעלה על 16 שש"ס ולא יותר מארבעה קורסים.
 • דרישות אקדמאיות נוספות (כגון שפה זרה) תהיינה בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

מועדי קבלה

לתואר שלישי אפשר להתקבל בתחילת שנת הלימודים בלבד.

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינה

מסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית למגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8240561

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2019. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית