תנאי קבלה ומבנה לימודי הדוקטורט

מדעי המדינה - לימודים לקראת תואר דוקטור  PhD.

יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים- פרופ' אבי בן צבי

משך הלימודים

משך הלימודים לתואר שלישי הוא ארבע שנים. שנה א' מיועדת לכתיבת הצעת המחקר (שלב א'). שנים ב' ג' ו- ד' מיועדות לכתיבת עבודת המחקר (שלב ב'). לצורך הארכה מעבר לתקופה זו, נדרשת המלצת המנחה, ואישור יו"ר וועדת הד"ר בביה"ס והרשות ללימודים מתקדמים.

לימודי הדוקטורט

 • במהלך השנה הראשונה בשלב א', יחויב התלמיד לעבור קורס שנתי של סדנת דוקטורט. בנוסף, כל תלמיד יידרש לעבור שני קורסים נוספים הרלוונטיים לתחום מחקרו ממכלול קורסי המ"א באוניברסיטה בהיקף של 8 שש"ס. הקורסים יומלצו על ידי המנחה באישור וועדת הד"ר.
 • תכנית הלימודים לא תעלה על 16 שש"ס ולא יותר מארבעה קורסים.
 • דרישות אקדמאיות נוספות (כגון שפה זרה) תהיינה בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים.

מועדי קבלה

לתואר שלישי אפשר להתקבל בתחילת שנת הלימודים בלבד (אוקטובר).

תנאי קבלה לשלב א'

 1. רשאי להגיש מועמדותו כתלמיד לתואר דוקטור כל בעל תואר שני (מ"א) במדע המדינה מאוניברסיטה מוכרת בארץ, או בחוץ לארץ, שהשיג לפחות 86 בלימודיו לתואר שני וציון של לפחות 90 בעבודת תזה מחקרית.
 2. בקשת הקבלה ללימודים תוגש בכתב ליו"ר ועדת הדוקטורט עד תאריך ה-15 למאי, בצירוף המסמכים הבאים:

א.      תקציר קורות חיים (בעברית ובאנגלית).

ב.      תעודת זכאות לתארים ראשון ושני, כולל גיליונות ציונים.

ג.       שתי המלצות של מרצים המעידות על כישורים מחקריים של המועמד/ת (אחת מהן ממנחי התזה).

ד.      הצהרת כוונות בעברית ובאנגלית בהיקף של 400 מילים לכל היותר. ההצהרה תכלול את המרכיבים הבאים:

ü             נושא העבודה

ü             שאלת המחקר המרכזית

ü       פרוט המסד התיאורטי והעוגן המושגי, שבהם יעשה המחקר שימוש, והבהרה של פוטנציאל
           תרומותיו התיאורטיות והאמפיריות המשוערות של המחקר.

ה.     מכתב מהמנחה שבו תהיה התחייבות להנחיה, פיסקה על חשיבותו של המחקר ותרומתו ופסיקה הכוללת התרשמות לגבי יכולות הסטודנט.

 1. וועדת הדוקטורט תתכנס בתחילת יוני ותדון במועמדים על סמך הצהרת הכוונות והמלצות המנחים ותחליט אם לקבלם, או לדחותם. אי קבלתו של מועמד לתכנית תתכן רק במקרה של קונצנזוס בין חברי הוועדה לגבי פסילת ההצהרה. מועמד שלא יתקבל, יוכל לנסות לתקן ולהגיש את מועמדותו שנה לאחר מכן.

מעבר לשלב מחקר ב'

 1. כדי לעבור משלב מחקר א' לשלב ב', יגיש התלמיד/ה הצעת מחקר שאושרה על ידי המנחה/ים לוועדה ללימודי התואר השלישי. ההצעה תתבסס על כל הפרמטרים של הצהרת הכוונות, אך תרחיב ותעמיק בכל אחד ממרכיביה, בהתאם לפירוט הבא:

א.      מבוא

ב.      שאלת המחקר וחשיבותה

ג.       ספרות והמסד התיאורטי: סקירת ספרות עדכנית ביחס לנושא המחקר ומיפוי שדה הדיון התיאורטי והאמפירי, שלפיו יגובש המסד התיאורטי והעוגן המושגי של העבודה, וינוסחו השערות המחקר, שיעמדו לבדיקה.

ד.      שיטות ודרך עיבוד הנתונים: הדרכים, הכלים ושיטות המחקר לבדיקת השערות המחקר (איכותניות וכמותניות). יכלול את הסעיפים העוסקים ב:        
     - משתנים (הגדרות נומינליות ואופרטיביות).

               - איסוף נתונים/המדגם, אוכלוסיית מחקר ודרך הפנייה אל הנבדקים.

               - כלי מחקר: תיאור עבודת השדה (שאלונים, ניסויים, תצפיות, עבודה על נתונים
                 משניים, סימולציות וכיו"ב).

ה. סיכום: תרומתו הפוטנציאלית של המחקר ומגבלות המחקר.

 1. היקפה של ההצעה לא יעלה על 6000 מילים ברווח כפול (לא כולל רשימה ביבליוגרפית, שתוגש כנספח להצעה) והיא תוגש לוועדה בתום שנה לכל היותר ממועד תחילת לימודיו של התלמיד/ה.
 2. במקרה של אי עמידה בלוח זמנים זה, יהיה על התלמיד/ה לקבל את אישור הרשות ללימודים מתקדמים והמנחה/ים לקבלת הארכה נוספת וסופית.
 3. כל הצעה תועבר לשיפוט פנימי (שיתבסס תמיד על ועדת הדוקטורט ועל המחלקות הרלוונטיות בביה"ס), שיורכב מאחד מחברי/ות הועדה ואחד מחברי/ות המחלקה, שתחום התמחותם/ן משיק לתחום שבו עוסקת ההצעה. במקביל, תשלח הועדה את הצעת המחקר לשופט/ת חיצוני אחד, שאינו נמנה על סגל המרצים של אוניברסיטת חיפה.
 4. לאחר שהתלמיד/ה ישלים את התיקונים להערות שלושת השופטים/ות (שניים פנימיים ואחד חיצוני), הוא/היא ישלח/תשלח את הנוסח המתוקן של ההצעה לחברי/ות הוועדה לקריאה. לנוסח המתוקן יצורף דף הבהרות, שבו יפרט התלמיד/ה את התיקונים ששילב בהצעתו בעקבות שלושת מכתבי השיפוט. במקביל יגיש התלמיד/ה גרסה עם "עקוב אחרי שינויים" וגרסה נוספת ללא פירוט זה.
 5. על בסיס הנוסח המתוקן, יוזמן התלמיד/ה להגן על הצעתו ולהציג את הנוסח המתוקן שלה בפני הועדה.
 6. מנחה העבודה לא יהיה נוכח בהצגת ההצעה ע"י תלמידו.
 7. לא יתקיים סבב נוסף של תיקונים וההחלטה האם לאשר או לדחות את ההצעה המתוקנת תתקבל לאחר ההצגה של התלמיד בפני ועדת הד"ר ובחינת התיקונים שערך בהצעתו.
 8. לאחר אישור ההצעה, תמליץ הועדה בפני הרשות ללימודים מתקדמים על מעבר התלמיד לשלב מחקר ב'.
 9. לאחר שהרל"מ (הרשות ללימודים מתקדמים) תאשר את ההצעה הסופית, יעבור התלמיד/ה לשלב מחקר ב'
 10. ועדת אתיקה: כל תלמיד/ה שבמסגרת המחקר שלו מבצע מחקרים בבני אדם, חייב אישור של ועדת אתיקה למחקרים אלו. על מנת לקבל אישור, על התלמיד להיכנס לאתר של הפקולטה למדעי החברה ובו יהיה עליו למלא את הטפסים עבור ועדת האתיקה ולהשלים את הקורס של ה- NIH (לקישור לאתר לחצו כאן). התלמיד/ה יוכל לעבור לשלב ב' של המחקר, רק במידה והשלים את הקורס של ה- NIH, הגיש את הטפסים בפקולטה וקיבל עליהם אישור מהפקולטה למחקר בבני אדם.

 

 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינה

מסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל ויזמות בשלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית עתידים - צוערים לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לחברי הסתדרות המחר

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2019. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE