התוכנית לביקורת פנימית וציבורית
bikoret pnimit banner

תנאי קבלה ומבנה הלימודים

מטרת הלימודים
לימודי התמחות ביקורת פנימית וציבורית מתקיימים במסגרת ביה"ס למדעי המדינה במסלול ב' (לא מחקרי) בלבד. מטרת לימודי ביקורת פנימית וציבורית הנה הרחבת והעמקת הידע וההשכלה של התלמידים בתחומי הביקורת הפנימית והציבורית, בתחומים משיקים ובנושאי רקע. 
הלימודים ייחשבו כקרדיטוריים לתואר מוסמך, לאחר שהתלמיד יעמוד במכלול התנאים הנדרשים לקבלת התואר. תכנית זו הוכרה ע"פ חוק הביקורת הפנימית, סעיף 3 (א) (5).

תנאי קבלה
רשאים להגיש מועמדות לתכנית ביקורת פנימית וציבורית, בעלי תואר ראשון במדע המדינה או במקצועות קרובים העונים לדרישות הבאות:  
א. רצוי ניסיון בתחומי המינהל ו/או הביקורת המקצועית; יש להעביר קורות חיים.  
ב. ציונם הסופי לתואר הראשון הוא 76 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.

ג. עמדו בראיון אישי.
ד. אושרו ע"י ועדת קבלה.  
ה. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה- GRE או בהתאם להנחיות ביה"ס למדעי המדינה. ראה במדריך לנרשם.

מועמדים שהתקבלו לתכנית ביקורת פנימית וציבורית ואינם בוגרי מדעי המדינה, חייבים בקורס השלמה - 'מבוא למדעי המדינה', המתקיים בקיץ לפני תחילת שנת הלימודים.
עליהם לעמוד בציון 76 לפחות (בהתאם להודעת הקבלה) בקורס ההשלמה, כתנאי לקבלתם. לימודי ההשלמה יתקיימו במרוכז בסמסטר הקיץ הקודם לפתיחת שנת הלימודים (בחודשים יולי-ספטמבר) 
וכרוכים בתשלום נפרד.

תנאים מיוחדים
א. התכנית ביקורת פנימית וציבורית מרוכזת ביום לימודים אחד בשבוע (יום שלישי), בין 8:30-17:30
ב. תכנית הלימודים בנויה במתכונת קורסים סימסטריאליים ותימשך 4 סמסטרים רצופים (שנת לימודים מלאה + סמסטר) בהיקף כולל של 48 שעות סימסטריאליות.  
ג. הנוכחות בקורסים אלו היא חובה.  
ד. בקורסים בתחומים משיקים ובתחומי רקע, יודגשו ההקשרים ויילמדו נושאים השזורים בתחומי הביקורת המקצועית.

ההרשמה לתכנית ביקורת פנימית וציבורית תיפתח בינואר

מבנה הלימודים:

הלימודים מרוכזים ליום לימודים אחד בשבוע (שלישי) בשנה הראשונה. בשנה השנייה יתקיים הפרקטיקום בלבד (ללא קורסי לימוד).

תלמיד שלומד בתכנית ביקורת פנימית וציבורית (לאחר שעמד בדרישות לצורך לימודים במסלול), ישתתף בסה"כ בקורסים בהיקף של 48 שש"ס כדלקמן:

גישות ואסכולות במנהל ציבורי (4 ש"ס)  
יסודות הביקורת א+ב (4 שש"ס)  
ביקורת המדינה (4 שש"ס)  
ביקורת מערכות ממוחשבות (4 שש"ס)  
סדנת מחקר (4 שש"ס)
ביקורת בשלטון המקומי (4 שש"ס)

היבטים משפטיים בביקורת (4 שש"ס)

ביקורת במערכות חשבונאיות (4 שש"ס) 

תיאוריה ארגונית (4 שש"ס) 

היבטים ארגוניים במגזר הציבורי (4 שש"ס)

הביקורת במגזר העסקי (4 שש"ס)

סוגיות והצגת הפרקטיקום (4 שש"ס)

* ייתכנו שינויים בהרכב הקורסים בתכנית

בסמסטר השני של השנה השנייה יבצע התלמיד, במקביל ללימודיו, מטלה מונחית של ביקורת בתנאי אמת. נושא המטלה יאושר על-ידי מנהל התכנית.  

פרוייקט גמר
מעבר לחובת השתתפות בקורסים יהיה כל תלמיד במסלול ב' חייב בהגשת פרויקט גמר.

קביעת הציון הסופי 
בקביעת הציון הסופי במסלול ביקורת פנימית וציבורית, יהיה משקל כלל הציונים בקורסים שאותם למד התלמיד במסגרת לימודיו - 80% ומשקל פרויקט הגמר - 20%. (ציון המעבר המינימאלי לפרויקט הוא 76). 
לא יתבצע תיקון שקלול למ"א לאחר שהשקלול הסופי נקלט במדור בוגרים.

הפסקת הלימודים
כפי שנקבע בתקנון לימודי התואר השני, ימליץ החוג בפני הדיקן ללימודים מתקדמים להפסיק את לימודיו של תלמיד שנקלע למצב לימודים לא תקין.

youTube icon      facebook icon