poli smallLogo

univ logo small

התוכנית ללימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה
politics middleEast banner

אודות התוכנית

asad ghanemפרופ' אסעד גאנם, ראש התוכנית

מטרת הלימודים בתכנית לימודי פוליטיקה של מזרח תיכון הינה להעביר לתלמידים יסודות מוצקים להבנת הדיסציפלינה של מדעי המדינה לגווניה משולבת עם הבנת תהליכים פוליטיים שהתרחשו או מתרחשים כיום במזרח התיכון. בתכנית נתמקד בהבנת תהליכים פוליטיים פנימיים מרכזיים שעוברות מדינות וחברות במזרח התיכון. בשונה מהגישות המסורתיות של למידה ממוקדת מדינה, התכנית שלנו מציעה לימודי פוליטיקה של מזרח תיכון דרך למידה של שאלות רוחב ובמבט השוואתי בין חברות ומדינות האזור והעולם. שאלות כגון דגמי מעורבות פוליטית, משטרים במזרח התיכון, תהליכי דמוקרטיזציה, שאלות של ביטחון לאומי, אסלאם פוליטי, חלוקת עושר, פילוגים אתניים, חברתיים ותרבותיים והשפעתם על ההתפתחויות הפוליטיות. ולבסוף, יבחן את מיקומו של המזרח התיכון כחלק מהמערכת העולמית והאזורית שנוגעת למרחב המדיני והטריטוריאלי הקרוב למזרח התיכון, ויילמדו סוגיות כגון: מעצמות על ופוליטיקה אזורית במזרח התיכון, בחינת הקשר בין תהליכים אזוריים וגלובליים כגון התפתחות כלכלית מואצת במרכז אסיה, אפריקה ואירופה ובין התפתחויות פוליטיות במזרח התיכון, וכדומה.
התכנית לימודי פוליטיקה של המזרח התיכון מציידת את הסטודנטים בכלים מדעיים להבנת ההתפתחויות במזרח התיכון תוך שימוש בכלים של ניתוח המתבססים על הסתכלות השוואתית, תיאורטית, בינלאומית וממקדת אותו בהבנת התהליכים הפוליטיים הרחבים במזרח התיכון.

משך הלימודים: שנה אחת. בוגרי התכנית יקבלו תואר שני MA עם ספח התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה.

 ahavat olam

youTube icon      facebook icon