poli smallLogo

univ logo small

התוכנית ללימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה
politics middleEast banner

תנאי קבלה ומבנה הלימודים

תנאי קבלה:
יתקבלו לתוכנית בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל במדעי המדינה ותחומים משיקים, שממוצע ציוניהם 76 לפחות.
ניתן יהיה לקבל לתוכנית לימודי פוליטיקה של המזרח התיכון, בעלי ממוצע נמוך יותר, או בעלי תארים אחרים, באישור ועדת הקבלה.

בנוסף, יוכלו גם להתקבל לתוכנית לימודי מזרח תיכון, גם תלמידים שאינם בוגרי מדע המדינה, אך הם יהיו חייבים בקורס השלמה אשר יתקיים במהלך הקיץ שלפני תחילת התוכנית - שם הקורס: מבוא למדעי המדינה.

מבנה הלימודים
משך הלימודים הינו שנה אחת. קורסי הליבה של תכנית לימודי מזרח תיכון יתקיימו בשני ימים אחר הצהריים בסמסטר א', בסמסטר ב' ובסמסטר קיץ. התכנית תציע לסטודנטים להתקבל למסלול ב', היא תתבסס על קורסים סמסטריאליים.
מסלול ב' – 36 שעות הוראה סמסטריאליות
קורסי התכנית:
1.    חמישה קורסי חובה (בהיקף של 20 שש"ס)  40%:       
     -  גישות ואסכולות במדעי המדינה (4 שש"ס)
     -  המזרח התיכון בעת החדשה: סוגיות פוליטיות נבחרות (4 שש"ס)
     -  המזרח התיכון במערכת הבינלאומית (4 שש"ס)
     -  ישראל במזרח התיכון (4 שש"ס)
     -  סדנת מחקר (4 שש"ס)
2.    ארבעה קורסי בחירה, כולל שלוש עבודות סמינריוניות (בהיקף כולל של 16 שש"ס) - 30%
3.    פרויקט גמר- 30%

תלמידים שיבקשו לכתוב תזה בתוכנית לימודי מזרח תיכון, יוכלו לעשות זאת במסגרת ללימודי מחקר מקדים בתום לימודיהם בתכנית. בהתאם לדרישות בבית הספר למדעי המדינה.

סיום התואר
על מנת לעמוד בתנאי הזכאות לתואר בתוכנית לימודי מזרח תיכון, נדרש ציון עובר של 60 לפחות בכל קורסי החובה והבחירה, וציון של 76 לפחות בפרויקט הגמר.

 

youTube icon      facebook icon