poli smallLogo

univ logo small

תכנית התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות
NDM banner

פרוייקט סופי

כמטלה סופית לקראת השלמת הלימודים לתואר יחויבו כל תלמידי התוכנית בכתיבת עבודת גמר (פרוייקט סופי).

העבודה תהיה בהיקף של כ-35 עמודים ותתמקד בניתוח אירוע או אירועים מדגימים, שבהם ייבחנו או ייושמו חלק מן התאוריות והמודלים שפותחו במהלך הלימודים. העבודה תכתב בהנחיית אחד ממורי התוכנית.

המועד הסופי להגשה הוא סוף סמסטר א' של השנה הקלנדרית העוקבת לשנת תחילת הלימודים.

 

youTube icon      facebook icon