poli smallLogo

univ logo small

תכנית התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות
NDM banner

תנאי קבלה

זכאים להגיש מועמדותם לתוכנית בעלי תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, שהשיגו ציון סופי של 80 לפחות.

מועמדים לתכנית שלא למדו מדעי המדינה במסגרת לימודיהם לתואר ראשון, יחויבו ללמוד את שיעורי ההשלמה הבאים בסמסטר הקיץ שלפני תחילת לימודיהם בתוכנית:

1. מבוא ליחסים בינלאומיים.

2. מבוא לממשל ופוליטיקה.

על המועמדים להשיג ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות בשיעורי ההשלמה כתנאי לקבלתם כתלמידים מן המניין לתואר שני בתכנית ההתמחות לניהול משא ומתן וקבלת החלטות.

 

youTube icon      facebook icon