poli smallLogo

univ logo small

תכנית בינלאומית ללימודי ביטחון לאומי
National Security Studies Program

מבנה הלימודים

משך הלימודים
התכנית ללימודי ביטחון לאומי הנה מובנית. כל הקורסים יילמדו באופן סמסטריאלי, ויתקיימו במהלך שלושה סמסטרים רצופים (סמסטר א', ב' וקיץ), בשנה אקדמית אחת. ימי הלימוד הם חמישי ושישי. קורסי בחירה יתקיימו גם באמצע השבוע.


היקף הלימודים
התכנית ללימודי ביטחון לאומי בנויה במתכונת של מסלול ב' ותורכב מ-36  שש"ס, הכוללות 8 קורסי חובה (כל קורס בהיקף של 4 שש"ס), קורס בחירה אחד (בהיקף של 4 שש"ס) ובחינת/פרויקט גמר.
פירוט תכנית הלימודים ללימודי ביטחון לאומי במסלול:
1. בסמסטר א' של הלימודים, יינתנו שלושה קורסי חובה בהיקף של 12 שש"ס ושני קורסי בחירה. קורסי החובה יהיו מבואות ללימוד המרכיבים העיקריים בתכנית: הביטחון הלאומי של ישראל, גישות ואסכולות במדעי המדינה, וכלכלה וביטחון לאומי.
2. בסמסטר ב' יתקיימו שלושה קורסי חובה בהיקף של 12 שש"ס ושני קורסי בחירה. קורסי החובה הם: הביטחון הלאומי של ישראל-פרקטיקום, מודיעין וביטחון לאומי וזכויות אדם אתיקה ודיפלומטיה.
3. בסמסטר קיץ יתקיימו שני קורסי חובה בהיקף של 12 שש"ס וקורס בחירה נוסף. קורסי החובה הם: תמורות באופי המלחמה – עידן המידע והסייבר והמזרח התיכון בזירה הבינ"ל.
*חלוקת קורסי החובה והבחירה בסמסטרים השונים עשויה להשתנות על פי זמינות המרצים, אין חלוקה זו לסמסטרים מחייבת.

לרשימת הקורסים המלאה לשנת הלימודים הנוכחית אנא לחץ כאן.


שקלול ציון הגמר
בקביעת הציון הסופי בתכנית הבינ"ל ללימודי ביטחון לאומי, יהיה משקל כלל הציונים בקורסים שאותם למד התלמיד במסגרת לימודיו - 70% ומשקל פרויקט/מבחן הגמר - 30% (ציון המעבר המינימאלי לפרויקט/מבחן הוא 76).

 

youTube icon      facebook icon