מסלול ישיר לדוקטורט

מסלול ישיר לדוקטורט

יו"ר הוועדה ללימודים מתקדמים – פרופ' אבי בן צבי

המסלול הישיר לדוקטורט בביה"ס למדעי המדינה מיועד לתלמידים מצטיינים שברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי התואר השלישי, ושביה"ס רואה בהם מועמדים מבטיחים ללימודי תואר שלישי.

חדש! תכנית עידית למצטיינים למסלול ישיר לדוקטורט - לפרטים לחצו כאן.

מסלול ישיר לדוקטורט –  מס' תכנית 205315-19-02

תנאי קבלה למסלול הישיר לדוקטורט:

 1. בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, אשר השיגו בלימודי התואר הראשון בכל אחד משני החוגים בהם למדו ציון משוקלל של 93 לפחות.
 2. תלמידים אשר סיימו את השנה הראשונה ב- מ.א. בציון משוקלל של 90 לפחות.
 3. בקשת הקבלה תוגש בכתב ליו"ר וועדת הדוקטורט עד לתאריך 15 למאי בצירוף המסמכים הבאים:
 • תקציר קורות חיים (בעברית ובאנגלית).
 • תעודת זכאות לתארים ראשון ושני, כולל גיליונות ציונים.
 • שתי המלצות של מרצים המעידות על כישורים מחקריים של המועמד/ת
 • הצהרת כוונות בעברית בהיקף של 400 מילים לכל היותר ובאנגלית בהיקף של 550 מילים לכל היותר. ההצהרה תכלול את המרכיבים הבאים:
 • נושא העבודה
 • שאלת המחקר המרכזית
 • הדרכים שבהן מבקש התלמיד לבחון את שאלת המחקר והתרומה האפשרית
 • מכתב מהמנחה שבו תהיה התחייבות להנחיה, פיסקה על חשיבותו של המחקר ותרומתו ופיסקה הכוללת התרשמות לגבי יכולות הסטודנט.
 1. וועדת הדוקטורט תדון במועמדים על סמך הצהרת הכוונות והמלצות המנחים ותחליט אם לקבלם, או לדחותם. במקרה של דחיית מועמדות, תצרף הוועדה הנמקה לכך. אי קבלתו של מועמד לתכנית תתכן כאשר רוב חברי הוועדה יחליטו על כך.

מבנה הלימודים במסלול הישיר לד"ר

 1. השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 28 שש"ס ברמת מ"א (מתוך מגוון קורסי ה- מ.א. של ביה"ס למדעי המדינה) וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
 2. במסגרת הלימודים הנ"ל על התלמיד יהיה לכתוב שתי עבודות סמינריוניות ולקבל בכל אחת מהן ציון 90 לפחות.
 3. תנאי המעבר משנה א' ל-ב' הם: השלמת הקורסים בהיקף של 14 שש"ס לפחות בציון מספרי, סיומם בציון 90 לפחות, והגשת עבודה סמינריונית שזכתה לציון 90 לפחות.
 4. סמינרים מחלקתיים – כל תלמיד במסלול זה מחויב להיות נוכח ב- 80% מהסמינרים המחלקתיים הניתנים בכל שנה"ל שבה הוא לומד.
 5. הצעת המחקר לתואר שלישי תוגש לוועדת הדוקטורט הבית ספרית לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים, ועליה להיות מאושרת עד סוף הסמסטר הרביעי ללימודים.
 6. משך הלימודים בשלב הראשון של המסלול הישיר הוא שנתיים.
 7. תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט כמפורט לעיל.
 8. לאחר המעבר לשלב השני של המסלול משך הלימודים עד להשלמת העבודה הסופית הוא 3 שנים.
 9. תלמיד יוכל בכל שלב לפרוש מן המסלול הישיר לדוקטורט אם אינו מעוניין להמשיך בו, ויהא עליו להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני, בין אם במסלול א' ובין אם במסלול ב'.
 10. במקרה של אי השלמת חובות המסלול הישיר לדוקטורט תוך שנתיים (השלמת 28 שש"ס לפחות, כולל הגשת שתי עבודות סמינריוניות) ואי-אישור הצעת המחקר לדוקטורט, יועבר התלמיד למסלול לימודים רגיל לתואר שני. לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי התואר השני.

מעבר משלב א' לשלב ב'

 1. כדי לעבור משלב מחקר א' לשלב ב', יגיש התלמיד/ה הצעת מחקר שאושרה על ידי המנחה/ים לוועדה ללימודי התואר השלישי.
 2. ההצעה תתבסס על כל הפרמטרים של הצהרת הכוונות, אך תרחיב ותעמיק בכל אחד ממרכיביה, בהתאם לפירוט הבא:
 • מבוא:
 • שאלת המחקר וחשיבותה
 • ספרות והמסד התיאורטי: סקירת ספרות עדכנית ביחס לנושא המחקר ומיפוי שדה הדיון התיאורטי והאמפירי, שלפיו יגובש המסד התיאורטי והעוגן המושגי של העבודה, וינוסחו השערות המחקר, שיעמדו לבדיקה.
 • שיטות ודרך עיבוד הנתונים: הדרכים, הכלים ושיטות המחקר לבדיקת השערות המחקר (איכותניות וכמותניות). יכלול את הסעיפים העוסקים ב:
  - משתנים (הגדרות נומינליות ואופרטיביות),

- איסוף נתונים/המדגם, אוכלוסיית מחקר ודרך הפנייה אל הנבדקים.

    - כלי מחקר: תיאור עבודת השדה (שאלונים, ניסויים, תצפיות, עבודה על נתונים
  משניים, סימולציות וכיו"ב)

ה. סיכום: תרומתו הפוטנציאלית של המחקר ומגבלות המחקר.

 1. היקפה של ההצעה לא יעלה על 6000 מילים ברווח כפול במידה ונכתבה בעברית, ועל 7500 מילים ברווח כפול במידה ונכתבה באנגלית (לא כולל רשימה ביבליוגרפית, שתוגש כנספח להצעה).
 2. הצעת המחקר לתואר שלישי תוגש לוועדת הדוקטורט הבית ספרית לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים, ועליה להיות מאושרת עד סוף הסמסטר הרביעי ללימודים.
 3. כל הצעה תועבר לשופט/ת פנימי/ת שיבחר/תבחר ע"פ תחום מומחיותו/ה מוועדת הדוקטורט או מהמחלקה הרלוונטית בביה"ס (שיתבסס על ועדת הדוקטורט ועל המחלקה הרלוונטיות בביה"ס) ושופט חיצוני, שאינו נמנה על סגל המרצים של אוניברסיטת חיפה.
 4. במידה ויידרשו תיקונים בהצעה, יהיה על התלמיד/ה לבצע אותם תוך היוועצות במנחה/ים. לאחר שהתלמיד/ה ישלים את התיקונים להערות שני השיפוטים ולאחר שהנוסח המתוקן יאושר ע"י המנחה/ים, הועדה תמליץ בפני הרשות ללימודים מתקדמים לאשר את ההצעה ולהעביר את התלמיד/ה לשלב ב' של המחקר.
 5. לאחר שהרל"מ (הרשות ללימודים מתקדמים) תאשר את ההצעה הסופית, יעבור התלמיד/ה לשלב מחקר ב'
 6. ועדת אתיקה: כל תלמיד/ה שבמסגרת המחקר שלו מבצע מחקרים בבני אדם, חייב אישור של ועדת אתיקה למחקרים אלו. על מנת לקבל אישור, על התלמיד להיכנס לאתר של הפקולטה למדעי החברה ובו יהיה עליו למלא את הטפסים עבור ועדת האתיקה ולהשלים את הקורס של ה- NIH . להלן קישור לאתר. התלמיד/ה יוכל לעבור לשלב ב' של המחקר, רק במידה והשלים את הקורס של ה- NIH, הגיש את הטפסים בפקולטה וקיבל עליהם אישור מהפקולטה למחקר בבני אדם.

פרישה ממסלול ישיר

תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו במסלול הישיר לדוקטורט ולהשלים את לימודי המוסמך, יהא רשאי לעשות זאת ובלבד שזכאותו לתואר שני במסלול הישיר טרם אושרה. במקרה זה על התלמיד יהיה להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני במסלול א' או במסלול ב', לפי העניין

מועדי קבלה

ניתן להתקבל למסלול הישיר לד"ר בתחילת שנה"ל בלבד.

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינה

מסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית למגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8240561

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2019. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית