מחקר מקדים - תוכנית השלמות ללימודי דוקטורט

תקנון לימודי מחקר מקדים בבית הספר למדעי המדינה

הגדרה ויעד

מחקר מקדים הוא סך הדרישות הלימודיות למי שמעוניין לגשת ללימודי תואר שלישי מבלי שהשלים תואר שני מחקרי במדעי המדינה.

תנאי קבלה

רשאים להגיש מועמדותם:

 • זכאים לתואר שני במדעי המדינה בממוצע סופי של 90 לפחות, שלא כתבו עבודת תזה, יידרשו לכתוב עבודת תזה ולקבל עליה ציון 90 לפחות ולהשלים קורס סדנת מחקר ב' (איכותנית או כמותית) כדי להגיש מועמדותם ללימודי ד"ר.
 • זכאים לתואר שני בתחום אחר שאינו מדעי המדינה, שיש בידם תעודת מוסמך בציון ממוצע של 90 לפחות, וכתבו עבודת תזה בציון של 90 לפחות. סטודנטים אלו יידרשו להשלים את הקורסים הבאים במדעי המדינה בציון ממוצע משוקלל של 90 לפחות: מבוא לממשל ופוליטיקה, גישות ואסכולות, סדנת מחקר א', סדנת מחקר ב' (כמותנית/איכותנית)וקורס השלמה נוסף בהתאם למחלקה בה תכתב התזה (מבוא ליחב"ל/קביעת מדיניות ציבורית/המערכת הפוליטית הישראלית).
 • זכאים לתואר שני בתחום אחר שאינו מדעי המדינה בממוצע סופי של 90 לפחות שלא כתבו תזה. סטודנטים אלו יידרשו להשלים קורסי ליבה במדעי המדינה (לפי סעיף ב') ולכתוב תזה ולקבל עליה ציון של 90 לפחות, כדי להגיש מועמדותם ללימודי הדוקטורט.

 הגשת מועמדות

 1. בקשת הקבלה תוגש למרכזת המחלקה בצירוף המסמכים הבאים:
 • תעודת זכאות לתארים ראשון ושני, כולל גיליונות ציונים.
 • הסכמת הנחייה - על הסטודנט למצוא מנחה ולהחתימו על טופס הסכמת הנחייה שיקבל ממרכזת המחלקה. ביה"ס למדעי המדינה מגביל את מוריו במכסת המונחים שלהם, ולכן על כל מועמד להיוועץ עם מרכזת המחלקה בנוגע לזכאותו של המרצה להנחות אותו.
 • הצהרת כוונות בעברית בהיקף של 400 מילים לכל היותר. ההצהרה תכלול את המרכיבים הבאים:
 • נושא העבודה
 • שאלת המחקר המרכזית
 • הדרכים שמבקש התלמיד לבחון את שאלת המחקר.
 • אישור המנחה להצהרת הכוונות - קבלת התלמיד להנחיה ע"י המנחה כרוכה באישור הצהרת כוונות שהתלמיד הגיש למנחה דרך מזכירות המחלקה הרלבנטית. אישור ההצהרה ע"י המנחה ירשם גם הוא במזכירות.

מהלך הלימודים:

 • זכאים לתואר שני בתחום אחר שאינו מדעי המדינה בציון ממוצע של 90 לפחות, יידרשו להשלים קורסים במדעי המדינה בהתאם לנאמר בסעיף ב' בתנאי הקבלה שבנוהל זה.
 • סמינרים מחלקתיים – כל תלמיד במסלול זה מחויב להיות נוכח ב- 80% מהסמינרים הניתנים בכל שנה"ל שבה הוא לומד.
 • תלמיד הנדרש לכתוב תזה במסלול זה, יידרש להגיש הצעת מחקר למנחה עד תחילת סמסטר ב' בשנה"ל הלימודים בה הוא לומד.
 • במקרה של אי עמידה בלוח הזמנים הנקוב להגשת ההצעה (עד תחילת סמסטר ב' בשנה"ל הלימודים בה התלמיד לומד), יהיה על התלמיד והמנחה למלא דו"ח התקדמות מפורט על מצבו האקדמי של התלמיד, שיכלול הסבר מקיף על הסיבות לעיכוב. רק לאחר אישורו של הדו"ח ע"י יו"ר וועדת מ"א, יוכל התלמיד לקבל הארכה של סמסטר אחד בלבד לכל היותר להגשת ההצעה.
 • לאחר שהמנחה מאשר את הצעת המחקר, היא תועבר ע"י מרכזת המחלקה לשיפוט חיצוני אחד בהמלצתו של המנחה. השופט לא ימונה מתוך ביה"ס למדעי המדינה, ויכול להיות בתוך האוניברסיטה מחוג אחר או מחוץ לאוניברסיטה. ההצעה תכלול את המרכיבים הבאים:
 • מבוא
 • שאלת המחקר וחשיבותה
 • ספרות והמסד התיאורטי: סקירת ספרות עדכנית ביחס לנושא המחקר ומיפוי שדה הדיון התיאורטי
  והאמפירי, שלפיו יגובש המסד התיאורטי והעוגן המושגי של העבודה, וינוסחו השערות המחקר,
              שיעמדו לבדיקה.
 • שיטות ודרך עיבוד הנתונים: הדרכים, הכלים ושיטות המחקר לבדיקת השערות המחקר (איכותניות
              וכמותניות). יכלול את הסעיפים העוסקים ב:
 • משתנים (הגדרות נומינליות ואופרטיביות).
  • איסוף נתונים/המדגם, אוכלוסיית מחקר ודרך הפנייה אל הנבדקים.
  • כלי מחקר: תיאור עבודת השדה (שאלונים, ניסויים, תצפיות, עבודה על
   נתונים משניים, סימולציות וכיו"ב).

ה.  סיכום: תרומתו הפוטנציאלית של המחקר ומגבלות המחקר.

 • היקפה של ההצעה לא יעלה על 6000 מילים בעברית ברווח כפול או 7500 מילים ברווח כפול במידה ונכתבה באנגלית (לא כולל רשימה ביבליוגרפית, שתוגש כנספח להצעה).
 • רק לאחר אישור הצעת התזה ע"י השופט החיצוני, יוכל התלמיד להמשיך ולסיים את כתיבת התזה.

 משך הלימודים:

 • משך הלימודים ללימודי מחקר מקדים הם שנה אחת בלבד, שבמהלכה על הסטודנט להשלים את חובותיו.
 • לצורך הארכה מעבר לתקופה המותרת של שנה, יידרש אישור מיוחד של המנחה, שבו יהיה עליו לפרט את התקדמותו של התלמיד המצדיקה את מתן ההארכה. אישור זה יועבר ליו"ר וועדת מ"א שישקול ויכריע בנושא.
 • המנחה, ולאחריו הוועדה, רשאים שלא לאשר הארכה ולדרוש הגשה במועד הנקוב.
 • במידה והמנחה ויו"ר וועדת מ"א יאשרו את הארכת הלימודים, היא תינתן לשנה אחת בלבד.
 • בשום מקרה לא תינתן אפשרות להאריך את משך הלימודים במסלול מחקר מקדים מעבר לתקופה העולה על שנתיים לכל היותר וללא חריגים. תלמיד שלא יעמוד בלוח זמנים זה, לימודיו יופסקו לאלתר ותינתן לו אפשרות לחזור רק לאחר שנה.
 • למהלך הלימודים במסלול המחקרי ארבעה שלבים שכל אחד מהן כרוך במסמך נפרד: (1) רישום להנחיה הכולל מילוי ואישור טופס הנחיה; (2)הגשה ואישור של הצהרת הכוונות; (3) אישור והגשה של הצעת המחקר; (4) הגשה, בדיקה ואישור של התזה עצמה. במידה והסטודנט נדרש גם לקורסים במדעי המדינה, יתווסף שלב נוסף של השלמת הקורסים. שלב זה אינו כרוך במילוי מסמך.

 רק תלמידים שיעמדו במטלות והחובות של לימודי ההשלמה, יוכלו להגיש מועמדות ללימודי הדוקטורט ומועמדותם תיבחן בפני וועדת הד"ר.

חשוב! לידיעתכם - אחת הדרישות לקבלה למסלול הדוקטורט של ביה"ס למדעי המדינה הינה הוכחת יכולת מחקרית ופרסומית על יסוד פרסום מאמר בכתב עת מדעי שפיט, או שליחה לפרסום של מאמר הנמצא בהליך שיפוט של מאמר מדעי שפיט, בעברית או באנגלית, המדורג ב- ISI או ברשימת ות"ת, בתנאי שלא נדחה על הסף. את כתב היד של המאמר, ואת הגדרת הסטטוס שלו, יש לצרף למסמכי הקבלה

 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינה

מסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8240561

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2019. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית