תכנית מחקרית במחלקה ליחב"ל

יועצת מ"א: ד"ר כרמלה לוטמר

מטרת התכנית
מטרת התכנית יחסים בינלאומיים עם תזה הנה להכשיר חוקרים שישתלבו במסגרות מחקריות שונות בארץ ובחו"ל בתחום יחסים בינלאומיים. תלמידי מסלול עם תזה יוכלו להתמקד בהתמחויות הכוללות תיאוריות ביחסים בינלאומיים ומדיניות חוץ וביטחון.
הערות:
(א) תלמיד הלומד במסלול יחסים בינלאומיים עם תזה, יוכל לעבור למסלול ללא כתיבת תזה, ולהיפך, באישור הוועדה החוגית ללימודי תואר שני, ולא יאוחר מתום שנה א' (כדי לאפשר עמידה בתקינות אקדמית). המעבר יחייב מילוי כל הדרישות במסלול החדש, להוציא דרישות מקבילות בשני המסלולים, עבורן ניתן יהיה לקבל פטור.
(ב) תלמיד בתוכנית יחסים בינלאומיים עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה), יידרש לעמוד בסף של ציון ממוצע 86 לפחות בקורס 'גישות ואסכולות', ובציון 80 לפחות בקורס 'סדנת מחקר', כדי להבטיח המשך לימודיו במסלול המחקרי.

תנאי קבלה
בוגרי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ שלמדו לימודי מדעי המדינה בלבד בציון ממוצע 82.

כמו כן יהיו מועמדים בעלי תואר ראשון שלא למדו מדעי המדינה, או תחום מקביל, בלימודי התואר הראשון ועומדים בתנאים הבאים:
א. ציונם הממוצע בכל לימודי התואר הראשון היה 82 לפחות.
ב. למדו קורסי השלמה מתוך לימודי תואר ראשון, בהתאם להחלטת יועץ המ"א של המחלקה, והשיגו בהם ציון ממוצע משוקלל של 80 לפחות.
קורסי ההשלמה הם: *מבוא לממשל ופוליטיקה, *מבוא ליחסים בינלאומיים, *קורסים נוספים בהתאם להחלטת יועץ המ"א.

1)   ללימודי השלמה לקראת תואר שני יש להירשם למסלול – 205150.
2)   עמידה בלימודי השלמה מהווה תנאי הכרחי אך לא מספיק לקבלה לתכניות המוסמך.

היקף לימודים
במסלול יחסים בינלאומיים עם תזה, התלמיד יידרש ללמוד 7 קורסים בהיקף של 28 שש'ס ולכתוב עבודת גמר מחקרית (תזה).
מבנה הלימודים במסלול יחסים בינלאומיים עם תזה יכלול את הקורסים הבאים:
לימודי חובה - (12 שש'ס):
גישות ואסכולות ביחסים בינלאומיים - סמסטר א' (4 שש'ס)
סדנת מחקר א' (איכותנית או כמותנית) -  סמסטר א' (4 שש'ס)
סדנת מחקר ב' - סמסטר ב'  (4 שש'ס)
לימודי בחירה (16 שש'ס):
4 קורסי בחירה בתחום יחסים בינלאומיים (12 שש'ס), מתוכם ניתן לקחת קורס אחד (4 שש"ס) ממחלקות אחרות בביה"ס למדעי המדינה.
חשוב לציין כי תלמיד הלומד במסלול יחסים בינלאומיים המחקרי חייב לכתוב עבודה סמינריונית אחת לפחות במהלך לימודיו.

שקלול ציון הגמר

שקלול ציון הגמר במסלול יחסים בינלאומיים עם תזה יחושב בצורה הבאה:
60%  ממוצע ציוני הקורסים שנלמדו
40% ציון עבודת גמר מחקרית (תזה)    

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper