ערעורים ופרסום ציונים

א. הציונים מתפרסמים בלוח המודעות של בית הספר ובפורטל. מחובת התלמיד לבדוק ציוניו סמוך למועד פרסומם.
ב. תלמיד רשאי לערער על ציונו תוך 10 ימים ממועד פרסומו. כל הערעורים הם בכתב ע"ג טופס מיוחד המיועד לכך.
ג. תלמיד המערער על הציון מודע לכך שהבחינה כולה תיבדק מחדש והציון הסופי עלול להיות נמוך מהמקורי.
ד. במידה שלא ניתן לבדוק את הערעור עד למועד הבא של הבחינה, תהיה ההתייחסות לציון כאילו לא תוקן. במקרה זה, אם ניגש התלמיד למועד הבא, ייחשב לזכותו הציון הגבוה מבין השניים.
ה. תלמיד המבקש לעיין במחברת הבחינה יהיה זכאי לכך רק אם קיבל ציון נכשל ובלבד שציונו מעל 41. כלל זה חל על כל מקצועות הלימוד פרט ל מבוא לממשל ופוליטיקה שבו הציון המזכה לצורך עיון במחברת הבחינה הינו 60 לפחות.
ו. הזכאים לעיין במחברת הבחינה יוכלו לעשות זאת במועד הערעורים בלבד כמצויין לעיל.
ז. תלמיד יכול לערער על ציונו בעבודה סמינריונית, אך באם נדחה ערעורו לא יוכל להגיש עבודה מתוקנת מכל סוג שהוא לצורך תיקון הציון.
ח. תוצאות הערעורים הן סופיות ומחייבות.
ט. תוצאות הערעורים יפורסמו על לוח המודעות, או ידווחו ע"י מזכירות החוג לתלמיד.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper