מחקר מקדים - תוכנית השלמות ללימודי דוקטורט

תקנון לימודי מחקר מקדים בבית הספר למדעי המדינה

מחקר מקדים הינו מסלול כתיבת תזה והשלמת קורסים מתודולוגיים, המיועד למי שמעוניין להגיש מועמדות ללימודי תואר שלישי מבלי שהשלים תואר שני מחקרי במדעי המדינה.

תנאי קבלה

 רשאים להגיש מועמדותם:

 • זכאים לתואר שני במדעי המדינה, בעלי ממוצע סופי של 90 לפחות, שלא כתבו עבודת תזה.

תלמידים אלה יידרשו לכתוב עבודת תזה ולקבל עליה ציון 90 לפחות, וכן להשלים את הקורסים הבאים: סדנת מחקר א', סדנאות מחקר ב' (איכותנית וכמותנית) וגישות ואסכולות (קורס מחלקתי, רק במידה ולא נלמד במסגרת המ"א).

 • זכאים לתואר שני בתחום אחר שאינו מדעי המדינה, שיש בידם תעודת מוסמך בציון ממוצע של 90 לפחות, וכתבו עבודת תזה בציון של 90 לפחות.

תלמידים אלה יידרשו להשלים את הקורסים הבאים בציון ממוצע משוקלל של 85 לפחות: מבוא לממשל ופוליטיקה, גישות ואסכולות, סדנת מחקר א', סדנאות מחקר ב' (איכותנית וכמותנית) וקורס השלמה נוסף בהתאם למחלקה בה תיכתב התזה (מבוא ליחב"ל / קביעת מדיניות ציבורית / המערכת הפוליטית הישראלית).

 • זכאים לתואר שני בתחום אחר שאינו מדעי המדינה, בעלי ממוצע סופי של 90 לפחות, שלא כתבו תזה. תלמידים אלה יידרשו להשלים קורסי ליבה במדעי המדינה (לפי האמור לעיל) בציון ממוצע של 85 לפחות, ולכתוב תזה ולקבל עליה ציון של 90 לפחות, כדי להגיש מועמדותם ללימודי הדוקטורט.

מועדי הרשמה

 • הקבלה למסלול מחקר מקדים אפשרית רק לסמסטר א' (אוקטובר) בכל שנת לימודים.
 • הקבלה למסלול מחקר מקדים הינה תחרותית. יתקבלו עד 5 סטודנטים בכל שנה, בעלי הממוצעים הגבוהים ביותר בתואר השני, ולא פחות מהממוצע הנדרש לקבלה.
 • המועד האחרון להרשמה והשלמת הגשת המסמכים הינו ה-1 לאוגוסט. הודעות על קבלה למסלול יימסרו למועמדים לאחר הדיונים בתיקם, במהלך החודשים אוגוסט – ספטמבר.

הגשת מועמדות

1. בקשת הקבלה תוגש לרכזת המחלקה בצירוף המסמכים הבאים:

 1. תעודת זכאות לתארים ראשון ושני, כולל גיליונות ציונים.
 2. המלצה כתובה מאיש סגל אקדמי, המעידה על כישוריו המחקריים של המועמד.
 3. הגשת דוגמה של עבודת מחקר כתובה (למשל, עבודת סמינר).

2. הסכמת הנחייה - על התלמיד למצוא מנחה שהינו איש סגל בכיר בביה"ס למדעי המדינה. על המנחה לצרף מכתב הסכמה להנחייה ולהעבירו לרכזת המחלקה. לעיון ברשימת אנשי הסגל ובתחומי המחקר שלהם באתר ביה"ס – לחצו כאן.

3. הצהרת כוונות בעברית בהיקף של 200 מילים לכל היותר, או באנגלית בהיקף של 350 מילים לכל היותר. הצהרה החורגת בהיקפה ממכסה זו, תוחזר לתלמיד לתיקון ולא תועבר לוועדה.

ההצהרה תכלול את הרכיבים הבאים:

 • נושא העבודה
 • שאלת המחקר המרכזית
 • הדרכים והשיטות שבהן מבקש התלמיד לבחון את שאלת המחקר
 • תרומתו הפוטנציאלית של המחקר

קבלת התלמיד למסלול כרוכה באישור הצהרת כוונות ע"י המנחה, יועץ המ"א הבית ספרי, ווועדת הלימודים המתקדמים.

מהלך הלימודים

 • תלמידים במסלול מחקר מקדים יידרשו להשלים קורסים במדעי המדינה בהתאם לנאמר מעלה, בסעיף תנאי הקבלה שבנוהל זה.
 • סמינרים מחלקתיים – כל תלמיד במסלול זה מחויב להיות נוכח ב- 80% מהסמינרים הניתנים בכל שנה"ל שבה הוא לומד.
 • תלמיד הנדרש לכתוב תזה במסלול זה, יידרש להגיש הצעת מחקר למנחה עד 15.03 באותה שנה"ל בה הוא לומד.
 • לאחר שהמנחה מאשר את הצעת המחקר, היא תועבר ע"י מרכזת המחלקה לשיפוט חיצוני אחד בהמלצתו של המנחה. השופט לא ימונה מתוך ביה"ס למדעי המדינה, ויוכל להיות בתוך האוניברסיטה מחוג אחר או מחוץ לאוניברסיטה.
 • ההצעה תתבסס על כל הפרמטרים של הצהרת הכוונות, אך תרחיב ותעמיק בכל אחד ממרכיביה, בהתאם לפירוט הבא:
 • מבוא
 • שאלת המחקר וחשיבותה
 • ספרות והמסד התיאורטי: סקירת ספרות עדכנית ביחס לנושא המחקר ומיפוי שדה הדיון התיאורטי והאמפירי, שלפיו יגובש המסד התיאורטי והעוגן המושגי של העבודה, וינוסחו השערות המחקר, שיעמדו לבדיקה.
 • שיטות ודרך עיבוד הנתונים: הדרכים, הכלים ושיטות המחקר לבדיקת השערות המחקר (איכותניות וכמותניות). יכלול את הסעיפים העוסקים ב:
 • משתנים (הגדרות נומינליות ואופרטיביות).
 • איסוף נתונים/המדגם, אוכלוסיית מחקר ודרך הפנייה אל הנבדקים.
 • כלי מחקר: תיאור עבודת השדה (שאלונים, ניסויים, תצפיות, עבודה על נתונים משניים, סימולציות וכיו"ב).
 • סיכום: תרומתו הפוטנציאלית של המחקר ומגבלות המחקר.
 • היקפה של ההצעה לא יעלה על 6000 מילים בעברית ברווח כפול או 7500 מילים ברווח כפול במידה ונכתבה באנגלית (לא כולל רשימה ביבליוגרפית, שתוגש כנספח להצעה).
 • רק לאחר אישור הצעת התזה ע"י השופט החיצוני, יוכל התלמיד לגשת לכתיבת התזה.

משך הלימודים

 • משך הלימודים ללימודי מחקר מקדים הם שנה אחת בלבד, שבמהלכה על התלמיד להשלים את חובותיו.
 • מועד הגשת התזה - עד ל-30 בנובמבר בשנה העוקבת לתחילת הלימודים. לאחר אישור המנחה ובדיקה צורנית ברשות ללימודים מתקדמים, תצא התזה לשיפוט חיצוני.
 • רק תלמידים שיעמדו בכל המטלות והחובות של לימודי ההשלמה, יוכלו להגיש מועמדות ללימודי הדוקטורט ומועמדותם תיבחן בפני וועדת הד"ר.

על מנת לעודד את תלמדי המחקר המקדים לעמוד בלוחות הזמנים של המסלול, בית הספר למדעי המדינה מציע מלגה למצטיינים. למידע נוסף לחצו כאן.

חשוב! לידיעתכם - אחת הדרישות לקבלה למסלול הדוקטורט של ביה"ס למדעי המדינה הינה הוכחת יכולת מחקרית ופרסומית על יסוד פרסום מאמר בכתב עת מדעי שפיט, או שליחה לפרסום של מאמר הנמצא בהליך שיפוט של מאמר מדעי שפיט, בעברית או באנגלית, המדורג ב- ISI או ברשימת ות"ת, בתנאי שלא נדחה על הסף, כאשר המועמד הינו מחבר יחיד, או עם שותפים.

על מנת לעמוד בתנאי הקבלה הנ"ל לדוקטורט, המלצת ביה"ס למדעי המדינה הינה לכתוב את התזה כמאמר. לשם כך נדרש אישור מראש מהרשות ללימודים מתקדמים.

לעיון בתנאי הקבלה המלאים לדוקטורט, לחצו כאן.

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינהמסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   3103301 

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8249081

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 3103301 , Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2024. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE