מחקר מקדים - תוכנית השלמות ללימודי דוקטורט

תקנון לימודי מחקר מקדים בבית הספר למדעי המדינה

מחקר מקדים הוא סך הדרישות הלימודיות למי שמעוניין לגשת ללימודי תואר שלישי מבלי שהשלים תואר שני מחקרי במדעי המדינה.

תנאי קבלה

 רשאים להגיש מועמדותם:

 • זכאים לתואר שני במדעי המדינה בממוצע סופי של 90 לפחות, שלא כתבו עבודת תזה. תלמידים אלה יידרשו לכתוב עבודת תזה ולקבל עליה ציון 90 לפחות, וכן להשלים את הקורסים הבאים: סדנת מחקר א', וסדנאות מחקר ב' (איכותנית וכמותית) כדי להגיש מועמדותם ללימודי ד"ר.
 • זכאים לתואר שני בתחום אחר שאינו מדעי המדינה, שיש בידם תעודת מוסמך בציון ממוצע של 90 לפחות, וכתבו עבודת תזה בציון של 90 לפחות. תלמידים אלה יידרשו להשלים את הקורסים הבאים במדעי המדינה בציון ממוצע משוקלל של 85 לפחות: מבוא לממשל ופוליטיקה, גישות ואסכולות, סדנת מחקר א', סדנאות מחקר ב' (איכותנית וכמותית)וקורס השלמה נוסף בהתאם למחלקה בה תיכתב התזה (מבוא ליחב"ל/קביעת מדיניות ציבורית/המערכת הפוליטית הישראלית).
 • זכאים לתואר שני בתחום אחר שאינו מדעי המדינה בממוצע סופי של 90 לפחות שלא כתבו תזה. תלמידים אלה יידרשו להשלים קורסי ליבה במדעי המדינה (לפי האמור לעיל) בציון ממוצע של 85 לפחות, ולכתוב תזה ולקבל עליה ציון של 90 לפחות, כדי להגיש מועמדותם ללימודי הדוקטורט.

הגשת מועמדות

בקשת הקבלה תוגש למרכזת המחלקה בצירוף המסמכים הבאים: 

 • תעודת זכאות לתארים ראשון ושני, כולל גיליונות ציונים.
 • הסכמת הנחייה - על התלמיד למצוא מנחה ולהחתימו על טופס הסכמת הנחייה שיקבל ממרכזת המחלקה. ביה"ס למדעי המדינה מגביל את מוריו במכסת המונחים שלהם, ולכן על כל מועמד להיוועץ עם מרכזת המחלקה בנוגע לזכאותו של המרצה להנחות אותו (ראה: ״הנחיות כלליות״ מעלה).
 • הצהרת כוונות בעברית בהיקף של 200 מילים לכל היותר ובאנגלית בהיקף של 350 מילים לכל היותר. הצהרה החורגת בהיקפה ממכסה זו, תוחזר לתלמיד לתיקון ולא תועבר לוועדה. ההצהרה תכלול את הרכיבים הבאים:
 • ההצהרה תכלול את המרכיבים הבאים:
 • נושא העבודה
 • שאלת המחקר המרכזית
 • הדרכים והשיטות שבהן מבקש התלמיד לבחון את שאלת המחקר
 • תרומתו הפוטנציאלית של המחקר
 • אישור המנחה להצהרת הכוונות: קבלת התלמיד להנחיה ע"י המנחה כרוכה באישור הצהרת כוונות שהתלמיד הגיש למנחה באמצעות מזכירות המחלקה הרלוונטית.

מהלך הלימודים

 • זכאים לתואר שני בתחום אחר שאינו מדעי המדינה בציון ממוצע של 90 לפחות, יידרשו להשלים קורסים במדעי המדינה בהתאם לנאמר בסעיף 2 של תנאי הקבלה שבנוהל זה.
 • סמינרים מחלקתיים – כל תלמיד במסלול זה מחויב להיות נוכח ב- 80% מהסמינרים הניתנים בכל שנה"ל שבה הוא לומד.
 • תלמיד הנדרש לכתוב תזה במסלול זה, יידרש להגיש הצעת מחקר למנחה עד תחילת סמסטר ב' בשנה"ל הלימודים בה הוא לומד.
 • לאחר שהמנחה מאשר את הצעת המחקר, היא תועבר ע"י מרכזת המחלקה לשיפוט חיצוני אחד בהמלצתו של המנחה. השופט לא ימונה מתוך ביה"ס למדעי המדינה, ויוכל להיות בתוך האוניברסיטה מחוג אחר או מחוץ לאוניברסיטה.
 • ההצעה תתבסס על כל הפרמטרים של הצהרת הכוונות, אך תרחיב ותעמיק בכל אחד ממרכיביה, בהתאם לפירוט הבא:
 • מבוא
 • שאלת המחקר וחשיבותה
 • ספרות והמסד התיאורטי: סקירת ספרות עדכנית ביחס לנושא המחקר ומיפוי שדה הדיון התיאורטי והאמפירי, שלפיו יגובש המסד התיאורטי והעוגן המושגי של העבודה, וינוסחו השערות המחקר, שיעמדו לבדיקה.
 • שיטות ודרך עיבוד הנתונים: הדרכים, הכלים ושיטות המחקר לבדיקת השערות המחקר (איכותניות וכמותניות). יכלול את הסעיפים העוסקים ב:
 • משתנים (הגדרות נומינליות ואופרטיביות).
 • איסוף נתונים/המדגם, אוכלוסיית מחקר ודרך הפנייה אל הנבדקים.
 • כלי מחקר: תיאור עבודת השדה (שאלונים, ניסויים, תצפיות, עבודה על
  נתונים משניים, סימולציות וכיו"ב).
 • סיכום: תרומתו הפוטנציאלית של המחקר ומגבלות המחקר.
 • היקפה של ההצעה לא יעלה על 6000 מילים בעברית ברווח כפול או 7500 מילים ברווח כפול במידה ונכתבה באנגלית (לא כולל רשימה ביבליוגרפית, שתוגש כנספח להצעה).
 • רק לאחר אישור הצעת התזה ע"י השופט החיצוני, יוכל התלמיד לגשת לכתיבת התזה.

משך הלימודים

 • משך הלימודים ללימודי מחקר מקדים הם שנה אחת בלבד, שבמהלכה על התלמיד להשלים את חובותיו.
 • למהלך הלימודים במסלול המחקרי ארבעה שלבים שכל אחד מהם כרוך במסמך נפרד: (1) רישום להנחיה הכולל מילוי ואישור טופס הנחיה; (2)הגשה ואישור של הצהרת הכוונות; (3) אישור והגשה של הצעת המחקר; (4) הגשה, בדיקה ואישור של התזה עצמה. במידה והתלמיד נדרש גם לקורסים במדעי המדינה, יתווסף שלב נוסף של השלמת הקורסים. שלב זה אינו כרוך במילוי מסמך.
 • רק תלמידים שיעמדו במטלות והחובות של לימודי ההשלמה, יוכלו להגיש מועמדות ללימודי הדוקטורט ומועמדותם תיבחן בפני וועדת הד"ר.

חשוב! לידיעתכם - אחת הדרישות לקבלה למסלול הדוקטורט של ביה"ס למדעי המדינה הינה הוכחת יכולת מחקרית ופרסומית על יסוד פרסום מאמר בכתב עת מדעי שפיט, או שליחה לפרסום של מאמר הנמצא בהליך שיפוט של מאמר מדעי שפיט, בעברית או באנגלית, המדורג ב- ISI או ברשימת ות"ת, בתנאי שלא נדחה על הסף, כאשר המועמד הינו מחבר יחיד, או עם שותפים. את כתב היד של המאמר, ואת הגדרת הסטטוס שלו, יש לצרף למסמכי הקבלה

 

מלגות בית הספר למדעי המדינה לכל התארים

תואר ראשון במדעי המדינה | תואר ראשון בשנתיים | לימודי ערב

תואר ראשון חד חוגי עם ספח התמחות ביחב"ל / מנה"צ / ממשל ורעיון מדיני

מגוון תכניות תואר שני בשנה אחת במדעי המדינה

מסלול מואץ לתואר שני במדעי המדינה

תואר שני במחלקה ללימודי ממשל ורעיון מדיני - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות בממשל ורעיון מדיני

תואר שני עם התמחות בלימודי דמוקרטיה

תואר שני עם התמחות בלימודי פוליטיקה של המזה"ת בעת החדשה

תואר שני במחלקה ללימודי יחסים בינלאומיים - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי עם התמחות ביחסים בינלאומיים

תואר שני עם התמחות בלימודי דיפלומטיה (אנגלית)

תואר שני עם התמחות בניהול משא ומתן וקבלת החלטות

תואר שני עם התמחות בלימודי ביטחון לאומי ואסטרטגיה ימית

תואר שני במחלקה ללימודי מנהל ומדיניות ציבורית - מדעי המדינה:

תואר שני מחקרי / לא מחקרי במנהל ומדיניות ציבורית

תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית וציבורית

תואר שני עם התמחות במנהל השלטון המקומי

תואר שני למנהלים Executive MPA במנהל ומדיניות ציבורית

תכנית רוטשילד - צוערי פיס לשלטון המקומי

תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית לעובדי המגזר הציבורי

תכנית בינלאומית ללימודי תואר שני במנהל ומדיניות ציבורית (באנגלית)

צרו קשר   Contact Us

ביה"ס למדעי המדינה

אוניברסיטת חיפה 

בניין מדרגה קומה 4 

הר הכרמל, חיפה   

טל' מזכירות כללית:  972-4-8240599 Tel:

טל' מזכירות תואר ראשון: 972-4-8240561

School of Political Sciences

University of Haifa 

Terrace Building, 4th Floor

Mount Carmel, Haifa 31905, Israel

מפת הקמפוס:

campusMap

contact us button

contact us
© COPYRIGHT צוות מחשוב מדעי החברה 2019. DESIGN & DEVELOPMENT BY FACULTY OF SOCIAL SCIENCE